HAUGERUD SENTER

Tiltakshaver: Enøk Consult AS
Adresse: Haugerudsenteret 1
Størrelse: 18000 m2
Status: reguleringsplan under arbeid

Forslagstiller ønsker å omregulere Haugerud senter ved å legge til rette for økt og mer bymessig bebyggelse.  I dag er arealet avsatt til forretning, bolig og tjenesteyting. Formålene videreføres, men med en større andel næring og bolig, men også kontor.

Eksisterende høyhus beholdes. Det skal oppføres ny blokkbebyggelse på mellom 4 og 6 etasjer, felles torg i den søndre delen av allmenningen og gangvei i Sara Hagerups vei. Parkering vil være under bakken, delvis under den nye allmenning. Planen tilrettelegger for ca. 130 boliger. Sammen med næringsdelen vil utbyggingen utgjøre ca. 18.000 m2 BRA. Totalt utgjør planforslaget 24.000 m2 BRA inklusive parkering under bakken og eksisterende bebyggelse (12.570 m2 BRA). Planforslaget utløser ikke krav om konsekvensutredning.

Planarbeidet er del av en større omregulering og transformasjon av området i regi av Oslo kommune.

Category

ark, Bolig proff, bolig proff, Byutvikling og regulering, Forretning