HØGDAVEIEN 1

HØGDAVEIEN 1

Varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan Høgdaveien 1, gbnr. 27/70 m.fl., Vestby kommune

 

På vegne av forslagstiller Eiendomsinvest AS, varsles det om oppstart med reguleringsplan.

Plankonsulent er Meinich Arkitekter AS.

Området som reguleres er på ca. 12.700 m2, omfatter gnr/bnr. 27/40, samt deler av 27/29, 27/32, 27/42, 161/22, og er i kommuneplanens arealdel i avsatt til bebyggelse og anlegg.

 

Eiendomsinvest AS ønsker å omregulere Høgdaveien 1I fra formål forretning/ kontor, med underformål høytlager, til formål forretning/ tjenesteyting. Hensikten er å tilrettelegge for et nytt næringsbygg med forretning/ tjenesteyting i 3 etasjer på eiendommen.

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Meinich Arkitekter AS, tlf. 22542400,  Ragnhild.Torsteinsrud.Smith@nullmeinich.no

 

Naboer og grunneiere blir varslet direkte. I tillegg er varsel om oppstart av reguleringsplanarbeider, planinitiativet, referat fra oppstartsmøtet lagt ut på kommunens og forslagstillers hjemmeside.

www.vestby.kommune.no

https://www.meinich.no/kunngjoringer2/

 

Det legge opp til medvirkning i tråd med plan- og bygningslovens bestemmelser. Etter at fristen for merknader er utløpt vil det inviteres til nytt informasjonsmøte med naboer og gjenboere. Forslagstiller tar direkte kontakt med sameier/ grunneiere. Vi vil vurdere om det er behov for ytterligere medvirknings – og informasjonsmøte i forbindelse med at planforslaget legges ut på offentlig høring.

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet sendes til Meinich Arkitekter AS, e-post: Ragnhild.Torsteinsrud.Smith@nullmeinich.no eller i brev til Briskebyveien 74, 0259 Oslo, med kopi til Vestby kommune på post@nullvestby.kommune.no, eller postboks 144, 1541 Vestby. Merk med saksnummer PLAN-23/00783

 

Frist for innspill er satt til 09.november 2023.

 

Spørsmål kan også rettes til oss på tlf.: 22542400

 

Plangrense.pdf

Planinitiativ_tekst.pdf

Planinitiativ_illustrasjoner.pdf

Referat fra oppstartsmøte.pdf

Category

KUNNGJØRINGER