Meinich | Vilbergvegen Vest næringsfelt
23041
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-23041,vcwb,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,vertical_menu_transparency,vertical_menu_transparency_on,content_with_no_min_height,select-theme-ver-2.8,wpb-js-composer js-comp-ver-4.6.2,vc_responsive

Vilbergvegen Vest næringsfelt

Gardermoen Næringspark og er avgrenset av Jessheimvegen i nordøst, Vilbergvegen i sør og E-16 i vest, og har sentral beliggenhet mellom Jessheim og Oslo Lufthavn. Tilsammen utgjør planområdet 70.127 m2. Av disse vil 55.000 m2 tilrettelegge for bebyggelse. Kartutsnittet under viser planområdet.

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for ca. 60.000 m2 næringsbebyggelse med bred formålsangivelse som åpner for flere typer virksomheter. Det vil også etableres gang- og sykkelvei langs Vilbergvegen og etablering av grønnstruktur for å sikre turveiforbindelsen i området.

 

Gjeldende planer for området

Området er i dag regulert gjennom reguleringsplanen for Gardermoen Næringspark, vedtatt 20.10.1997. Her er eiendommen regulert til friluftsformål, men kommuneplanens arealdel fra 2015 har avsatt området til næring (del av omr.16).

 

Planprogram

Planarbeidet utløser krav om konsekvensutredning og risiko- og sårbarhetsanalyse etter plan- og bygningsloven § 4. Det er utarbeidet et planprogram som beskriver planarbeidet og fastlegger hvilke utredninger som skal belyses. Planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn samtidig med varsel om oppstart.

 

Planprogram til offentlig ettersyn

 

Etter endt høring vedtas planprogrammet av Ullensaker kommune.

 

Utbyggingsavtale

Iht. Pbl. § 17-4 varsles det samtidig om at det vil innledes forhandlinger om inngåelse av utbyggingsavtale for planområdet.

 

Medvirkning til planleggingen

Innspill til varsel om oppstart av planarbeid og planprogrammet kan sendes til Meinich Arkitekter AS, Briskebyveien 74, 0259 Oslo v/ Therese Bruun, eller på e-post: therese.bruun@nullmeinich.no.

 

Send gjerne kopi til Ullensaker kommune, Areal og landbruk, postboks 470, 2051 JESSHEIM, eller postmottak@nullullensaker.kommune.no

 

Frist for å komme med innspill er satt til 6. mai 2019

 

Situasjonskart

 

Varslingsbrev

Category

KUNNGJØRINGER