Meinich | Solstrandvegen 30-35 m.fl. , Tromsø kommune
22493
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-22493,vcwb,vcwb-ver-2.12.1,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,vertical_menu_transparency,vertical_menu_transparency_on,content_with_no_min_height,select-theme-ver-2.8,wpb-js-composer js-comp-ver-4.6.2,vc_responsive

Solstrandvegen 30-35 m.fl. , Tromsø kommune

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID OG

KUNNGJØRING AV FORHANDLING OM UTBYGGINGSAVTALE

Detaljregulering for boliger og utvidet handelssenter i Solstrandvegen 30-35 m.fl.

PlanID: 1877, Tromsø kommune

 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-1 og § 12-8 varsles det herved om oppstart av planarbeid for eiendommer i Solstrandvegen og Møllervegen med GNR/BNR; 17/1, 1003, 1007, 1008, 1158, 1176, 1177, 1192, 1196, 1197, 1217, 1219, 1220, 1239, 1243, 1274, 131, 1335, 1392, 1393, 1446, 1488, 1489, 1557, 1607, 1608, 1621, 164, 290, 294, 356, 4, 585, 6, 666, 95 og 951, i Tromsø kommune.

Tiltakshaver og grunneier for hoveddelen av eiendommene er Amfi Bygg Tromsdalen AS. Meinich Arkitekter AS er utførende plankonsulent.

 

Planområdet

Planområdet er markert i vedlagte kartutsnitt, og er på ca. 69 daa. Det er i dag regulert til næringsbebyggelse, kjøpesenter, samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, boligbebyggelse og friområde. Planområdet består i hovedsak av Pyramiden senter og den tidligere rutebilstasjonen, foruten veiareal og mindre delarealer på omkringliggende eiendommer.

 

Bakgrunn for og formålet med planen

Området øst for Solstrandvegen ligger i dag uten bebyggelse etter at den gamle rutebilstasjonen ble revet, og Pyramiden kjøpesenter har sterkt behov for en revitalisering og utvidelse for å kunne gi et tidsmessig tilbud som nærsenter og avlastningssenter. Ulike konsepter og bruk av begge tomter har vært vurdert over flere år.

 

Formålet med planforslaget er å regulere området vest for Solstrandvegen til kjøpesenter/kontor for å gi rom for utvidelse, og området øst for vegen til boliger i blokkbebyggelse og en ny barnehage. Dette for å utvikle tomten som ligger ubrukt til et nytt og attraktivt boligområde, og samtidig utvikle et revitalisert handelssenter slik at begge i kombinasjon kan utgjøre et nytt sterkt tyngdepunkt og sentrum i bydelen. Området vil også være et grunnlag for en senere utvikling av «Strandbyen» i arealene avsatt i kommuneplanen for boliger i strandsonen utenfor Europavei 8.

 

Utbyggingsavtale

I henhold til plan- og bygningsloven kapittel 17 kunngjøres samtidig oppstart av forhandlinger mellom Tromsø kommune og Amfi Bygg Tromsdalen AS om utbyggingsavtale knyttet til gjennomføring av planen.

Utbyggingsavtalen skal bl.a. beskrive ansvaret for opparbeiding og finansiering av offentlig infrastruktur (vei, vann og avløp, friområder, mv.) som arealplanen forutsetter opparbeidet ved utbygging av området.

Synspunkter eller faktiske opplysninger som kan komme til nytte i forhandlingene kan sendes til postmottak@nulltromso.kommune eller Tromsø kommune, Utbyggingstjenesten, Pb 6900, 9299 Tromsø.

 

Informasjon og medvirkning

I samråd med kommunen er det avklart at det ikke er behov for utarbeidelse av planprogram eller konsekvensutredning da forslaget i hovedsak vil være i tråd med overordnede føringer i kommuneplanen.

 

  1. Kunngjøring og varsel om oppstart

Varslingsbrev

Kunngjøringsannonse

 

Category

KUNNGJØRINGER