Meinich | Rykkinnveien 100
22653
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-22653,vcwb,vcwb-ver-2.12.1,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,vertical_menu_transparency,vertical_menu_transparency_on,content_with_no_min_height,select-theme-ver-2.8,wpb-js-composer js-comp-ver-4.6.2,vc_responsive

Rykkinnveien 100

På vegne av tiltakshaver varsles det om byggesøknaden for to nye boligbygg på henholdsvis gbnr 94/739 og 94/740, Rykkinnveien 100. Dette er felt B1 og B2 i gjeldende reguleringsplan for Rykkinnveien 100, og vil inneholde leilighetsbygg med totalt 62 leiligheter.

 

I tillegg varsles søknad om opparbeidelse av ny adkomstvei opp til området på gbnr 94/23, med avkjørsel fra Paal Bergs vei.

 

Den nye adkomstveien innebærer en forskyving av posisjonen for adkomstveien forbi institusjonen, der den i dag går igjennom bygningen. Ny vei anlegges ca. 6 meter lenger inn i terrenget i tråd med reguleringen. Dette medfører riving av eksisterende skifermur med bla. bakenforliggende trafo, garasje og undervisningsrom. Tilsvarende gjelder forbindelsesgang over, utført i treverk. Når veien og ny tilsvarende mur etablert lenger inn vil forbindelsesgangen gjenoppføres mellom de to institusjonsbyggene.

 

De over nevnte tiltakene omsøkes som egne separate saker, men nabovarsles ved dette samlet for å unngå at naboene får unødig mange forsendelser.

 

Det foreligger et rekkefølgekrav i reguleringen for området som tilsier at nytt kryss ved Paal Bergs vei, samt ny adkomstvei, skal være ferdig etablert før igangsettingstillatelse gis for byggearbeidene på eiendommen.

Det er svært uhensiktsmessig å opparbeide adkomstveien fullt og helt for så å bruke og ødelegge den som anleggsvei. Samtidig må mye steinmasser bringes inn i området for å etablere veien, for senere at steinmasser fra byggetomtene skal kjøres ut av området igjen. Det gir derfor mindre trafikk og mer miljømessig og økonomisk gevinst ved å benytte en foreløpig anleggsvei, før permanent vei endelig etableres. Det søkes derfor om dispensasjon fra tidspunkt for ferdigstillelse av permanent adkomstvei, slik at ferdigstillelsen kan utsettes til det søkes om brukstillatelse for boligene.

Det søkes om å få bruke det eksisterende midlertidige krysset i Paal Bergs vei, samt veien som nå ligger der fra tidligere arbeider, som anleggsvei i byggeprosessen av boligblokkene.

Det understrekes at anleggstrafikken under ingen omstendighet eller tidspunkt skal gå via Rykkinnveien.

Vanlig trafikk til institusjonen vil fortsatt gå gjennom Rykkinnveien til denne erstattes av ny permanent vei eller evt. av anleggsveien.

 

 

Last ned filer her:

 

D1 Situasjonsplan B1

 

D1 Situasjonsplan B2

 

D1 Situasjonsplan vei

 

D2 Situasjonskart

 

E5-6 Fasader B2

 

E6-7 Fasader B1

 

Category

KUNNGJØRINGER