Runni gård, Nes kommune.

Varsel om oppstart av planarbeid: Detaljregulering for

gnr 167 bnr 319, 80, 405, Runni gård, Nes kommune.

 

I samsvar med Plan- og bygningslovens §§ 12-1, 12-8, 12-9 kunngjøres det herved oppstart av regulering.

 

Planområdet

Planområdet er på 8,4 daa og er i Kommunedelplanene for Årnes 2009 – 2021 disponert som kombinert bebyggelse og anleggsformål. Detaljreguleringen inneholder ikke tiltak nevnt i forskrift om konsekvensutredning.

 

Bakgrunn for og formålet med planen

Formålet med planarbeidet er å regulere eiendommene til offentlig eller privat tjenesteyting (barnehage), næringsbebyggelse (overnattingssted), parkering, vei og fortau. Den eldste delen av Runni gård reguleres med hensynssone bevaring.

 

Planoppstart er også kunngjort på Nes kommunes hjemmeside.

 

Naboer og grunneiere blir varslet direkte.

 

Spørsmål og merknader som kan ha betydning for planarbeidet kan sendes innen 05.06.17 til

Meinich Arkitekter AS v/ siv.ark. Ellen Authén, Briskebyvn. 74, 0259 Oslo, tlf. 22 54 24 17

eller e-post: eau@nullmeinich.no med kopi til Nes kommune, plansjefen, postboks 114,

2151 Årnes eller e-post: postmottak@nullnes-ak.kommune.no

 

Det blir anledning til å uttale seg til planforslaget under offentlig ettersyn etter formannskapets førstegangsbehandling. Videre behandling etter offentlig ettersyn vil skje i formannskapet og kommunestyret. En vil be om at eventuelle leietakere blir informert.