Leiraveien 15-17

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid, høring av planprogram og oppstart av forhandling om utbyggingsavtale for Leiraveien 15-17 i Lillestrøm kommune.

Det er igangsatt reguleringsplanarbeid for Leiraveien 15-17 i Lillestrøm kommune. Planleggingens formål er å tilrettelegge for utvidelse av eksisterende bygg for logistikk og lagervirksomhet.

Området som reguleres er på ca. 102 daa, omfatter gnr/bnr. 30/179, 30/262 og 30/268, og er i kommuneplanens arealdel satt av til næringsvirksomhet. I eldre reguleringsplan er området regulert til industri.

Reguleringsplanen kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, og det er utarbeidet et forslag til planprogram som grunnlag for planarbeidet i henhold til Forskrift om konsekvensutredninger. Forslag til planprogram legges her ut på høring. Lillestrøm kommune vil fastsette det endelige planprogrammet for påfølgende plan- og konsekvensutredning etter høringen.

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Meinich Arkitekter AS, tlf. 22542409, therese.bruun@nullmeinich.no.

Naboer og grunneiere blir varslet direkte. I tillegg er varsel om oppstart av reguleringsplanarbeider, planinitiativet, referat fra oppstartsmøtet og forslag til planprogram lagt ut på kommunens og forslagstillers hjemmeside.

https://www.lillestrom.kommune.no/oppstart-av-planarbeid/

https://www.meinich.no/kunngjoringer2/

Det inviteres til åpent digitalt informasjonsmøte om planen onsdag 10.august kl.18. Utfyllende informasjon om planarbeidet og lenke til Teams møte legges ut på:

https://www.meinich.no/kunngjoringer2/

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet og/eller forslag til planprogram sendes til Meinich Arkitekter AS, therese.bruun@nullmeinich.no eller til Briskebyveien 74, 0259 Oslo,

med kopi til Lillestrøm kommune på postmottak@nulllillestrom.kommune.no, eller postboks 313, 2001 Lillestrøm innen 20.september 2022. Merk med saksnummer PLAN-21/02017.

Reguleringsplanarbeider er hjemlet i plan- og bygningsloven.

Iht. Pbl. § 17-4 varsles det samtidig om at det vil innledes forhandlinger om inngåelse av utbyggingsavtale for planområdet.

 

Vedlegg:

 

Planinitiativ

Referat fra oppstartsmøte

Planprogram

Link til teams-møte 25. August kl 18:00

Category

KUNNGJØRINGER