Haugerud Senter

KUNNGJØRING OM OPPSTART AV DETALJREGULERING –

HAUGERUD SENTER, OSLO KOMMUNE, BYDEL ALNA

 

Forslagstiller ønsker å omregulere Haugerud senter ved å legge til rette for økt og mer bymessig bebyggelse.  I dag er arealet avsatt til forretning, bolig og tjenesteyting. Formålene videreføres, men med en større andel næring og bolig, men også kontor.

 

 

Eksisterende høyhus beholdes. Det skal oppføres ny blokkbebyggelse på mellom 4 og 6 etasjer, felles torg i den søndre delen av allmenningen og gangvei i Sara Hagerups vei. Parkering vil være under bakken, delvis under den nye allmenning. Planen tilrettelegger for ca. 130 boliger. Sammen med næringsdelen vil utbyggingen utgjøre ca. 18.000 m2 BRA. Totalt utgjør planforslaget 24.000 m2 BRA inklusive parkering under bakken og eksisterende bebyggelse (12.570 m2 BRA). Planforslaget utløser ikke krav om konsekvensutredning.

 

Planarbeidet er del av en større omregulering og transformasjon av området i regi av Oslo kommune. For mer om områdeløftet for Trosterud og Haugerud se: https://www.oslo.kommune.no/slik-bygger-vi-oslo/planprogram-for-trosterud-og-haugerud/

 

Det vil avholdes informasjonsmøte på Teams tirsdag 09.06.21, kl. 18.00 i samarbeid med Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY). For mer informasjon og lenke til møtet:  https://www.meinich.no/kunngjoringer2/

 

Du kan se saken på www.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn, saksnummer 202106315.

 

Det varsles iht. plan- og bygningslovens pbl. § 17-4 om at det vil innledes forhandlinger om inngåelse av utbyggingsavtale.

 

Hvis du har innspill til planarbeidet, kan du sende det til Meinich Arkitekter AS, Briskebyveien 74, 0259 Oslo, e-post: ragnhild.torsteinsrud.smith@nullmeinich.no,

innen 21. juni, 2021.

 

Har du spørsmål, kan du ta kontakt med Ragnhild Torsteinsrud-Smith, tlf.22542400 e-post: ragnhild.torsteinsrud.smith@nullmeinich.no

 

 

 

https://www.meinich.no/wp-content/uploads/2021/05/20.02.20-Planinitiativ.pdf

https://www.meinich.no/wp-content/uploads/2021/05/20.11.03-Referat_fra_oppstartsmoete.pdf

https://www.meinich.no/wp-content/uploads/2021/05/21.03.03-Notat-vurdering-av-KU-kravet-rev.pdf

https://www.meinich.no/wp-content/uploads/2021/05/Detaljert-kartutsnitt-med-gbnr..pdf

https://www.meinich.no/wp-content/uploads/2021/05/Kart-med-planavgrensing.pdf

https://www.meinich.no/wp-content/uploads/2021/05/Planprogram-for-Haugerud-Trosterud.pdf

 

Haugerud informasjonsmøte, onsdag 9. juni 2021 17:45-19:30, Microsoft Teams

 

 

Category

KUNNGJØRINGER