Killingen

Killingen (øy), gbnr.6/9 – Oslo

Varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan

Bydel: Frogner

Kunngjøring fra 28.05.24

Frist for uttalelse 20.06.24

Kongelig Norsk Seilforening ønsker å detaljregulere eksisterende bebyggelse og bryggeanlegg på øya Killingen, samt tilrettelegge for trenings- og regattabane i Lysakerfjorden for seilsporten. Området er i dag uregulert og skal reguleres til bl.a. grønnstruktur, bebyggelse, småbåtanlegg, farled og idrettsanlegg (sjø). Dagens funksjoner videreføres, og det skal undersøkes om det er handlingsrom for noen mindre tiltak i tilknytning til eksisterende bebyggelse, landforbindelse, samt om øya kan åpnes for allmenheten

Forslaget skal konsekvensutredes. Det er registrert store naturverdier innenfor planområdet. Planforslaget konsekvensutredes for å vurdere om tiltak etter planen kan ha vesentlig virkning på truede arter eller naturtyper. Det er ikke krav om planprogram.

Dersom planforslaget blir vedtatt, vil dette være i strid med kommuneplanen der området på land er avsatt til grønnstruktur.

Det legge opp til medvirkning i tråd med plan- og bygningslovens bestemmelser. Vi vil vurdere om det er behov for ytterligere medvirknings – og informasjonsmøte i forbindelse med at planforslaget legges ut på offentlig høring.

Hvis du har innspill til planarbeidet, kan du sende det til Meinich Arkitekter AS v/ Therese Bruun, Briskebyveien 74, 0259 Oslo, therese.bruun@nullmeinich.no innen 20.06.24.

Har du spørsmål, kan du ta kontakt med Meinich Arkitekter AS v/ Therese Bruun eller Kristian Fodstad, tlf. 22 54 24 00, therese.bruun@nullmeinich.no eller kristian.fodstad@nullmeinich.no

Du kan se sakens dokumenter og følge saken på

www.oslo.kommune.no/saksinnsyn  PBE Saksnr: 202452064

 

 

1_-Bestilling-av-oppstartsmote-PBE-D200-FXLZ.pdf

1_Referat fra oppstartsmøte – Killingen_ Lysakefjorden.pdf

2_Område- og prosessavklaring – Killingen 7.pdf

3_PBEs stedsanalyse – Killingen.pdf

 

Category

KUNNGJØRINGER