Holmboes gate 8

Varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan Holmboes gate 8/ Majorstuveien 5B, gbnr. 214/116 samt deler av 214/188 og 214/189, Oslo kommune

 

På vegne av forslagstiller Majorstuveien 5b AS, varsles det om oppstart med reguleringsplan.

Plankonsulent er Meinich Arkitekter AS.

 

Området som reguleres er på ca. 2.500 m2, omfatter gnr/bnr. 214/116 samt deler av 214/188 og 214/189, og er i kommuneplanens arealdel satt av til bebyggelse og anlegg.

 

Majorstuveien 5b AS ønsker å omregulere Holmboes gate 8 samt del av Majorstuveien 5 og 7. I dag er arealene bebygget med bolig og garasjer. Formålet bolig videreføres, men det tilrettelegges for ett nybygg i maks 7 etasjer med ca. 40 leiligheter. Parkering på bakkeplan reduseres og andelen grønne uteareal styrkes. Tilgjengelighet for gående- og syklende styrkes.

 

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Meinich Arkitekter AS, tlf. 22542400, Ragnhild.Torsteinsrud.Smith@nullmeinich.no

 

Naboer og grunneiere blir varslet direkte. I tillegg er varsel om oppstart av reguleringsplanarbeider, planinitiativet, referat fra oppstartsmøtet lagt ut på kommunens og forslagstillers hjemmeside.

 

www.oslo.kommune.no/saksinnsyn.

 

https://www.meinich.no/kunngjoringer2/

 

Det legge opp til medvirkning i tråd med plan- og bygningslovens bestemmelser. Etter at fristen for merknader er utløpt vil det inviteres til nytt informasjonsmøte med naboer og gjenboere. Forslagstiller tar direkte kontakt med sameier/ grunneiere. Vi vil vurdere om det er behov for ytterligere medvirknings – og informasjonsmøte i forbindelse med at planforslaget legges ut på offentlig høring.

 

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet sendes til Meinich Arkitekter AS, e-post: Ragnhild.Torsteinsrud.Smith@nullmeinich.no eller i brev til Briskebyveien 74, 0259 Oslo, med kopi til Oslo kommune på postmottak@nullpbe.oslo.kommune.no, eller postboks 364, 0102 Oslo. Merk med saksnummer 202205283.

 

Frist for innspill er satt til 27.september 2022.

 

Spørsmål kan også rettes til oss på tlf.: 22542400

 

Plangrense.pdf

2_PBEs-omrade-og-prosessavklaring-til-oppstartsmote.pdf

Steds- og mulighetsanalyse

 

 

 

 

Category

KUNNGJØRINGER