Meinich | Hofgaards gate 27
22412
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-22412,vcwb,vcwb-ver-2.12.1,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,vertical_menu_transparency,vertical_menu_transparency_on,content_with_no_min_height,select-theme-ver-2.8,wpb-js-composer js-comp-ver-4.6.2,vc_responsive

Hofgaards gate 27

 

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID OG UTBYGGINGSAVTALE

113/265 ms. fl Detaljregulering for Hofgaards gate 27 m. fl.

 

 

I medhold av Plan- og bygningsloven § 12-8 varsles oppstart av privat detaljregulering for Hofgaards gate 27 m. fl, gnr. 113 bnr. 265, 261, 259, 140, 141, 142, 182, 183 og deler av gnr. 113 bnr. 274, 179, 538, 6004 og 6017 i Drammen kommune.

 

Forslagsstiller

Forslagsstiller er Risto Eiendom AS

Meinich Arkitekter AS er utførende konsulent for planleggingen.

 

Planområdet

Gjeldende reguleringsplan for området er Regulering av tomtene Engene 99 og 101, en gammel plan av 15.02.1949, uten bestemmelser. Deler av planområdet er også uregulert. Planområdet som foreslås regulert er vist på kartutsnittet nedenfor, og planområdet er ca 6 daa.

 

Formålet med reguleringsplanen

Formålet med planarbeidet er å regulere området til boligbebyggelse. Næringsbebyggelsen på området planlegges revet og erstattet av boligbebyggelse i 3-5 etasjer, med parkering i p-kjeller. Engene 105 og 107 vil også bli vurdert revet.

Planforslaget omfattes ikke av krav til konsekvens-utredning eller planprogram. Etter Plan- og bygningsloven § 17-4 varsles samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale.

 

Etter Plan- og bygningsloven § 17-4 varsles samtidig oppstart av forhandlinger mellom Drammen kommune og Risto Eiendom AS om utbyggingsavtale knyttet til gjennomføring av planen.

 

Kunngjøringen finnes også på www.meinich.no og www.drammen.kommune.no.

 

Merknader til oppstartsvarslingen

Spørsmål og merknader som kan ha betydning for planarbeidet sendes innen 02.01.2017 til:

Meinich Arkitekter AS v/ Siv.ark. Are Meinich, Briskebyvn. 74, 0259 Oslo, tlf. 22 54 24 22 eller e-post: are@nullmeinich.no med kopi til kommunepost@nulldrmk.no.

 

Videre saksgang:

Etter at meldingsfristen er ute vil selve planforslaget bli utarbeidet for deretter å bli sendt til Drammen kommune for saksbehandling. Etter førstegangsbehandling i kommunen blir planen lagt ut for offentlig ettersyn. Det vil da bli anledning til å komme med merknader og innsigelser mot planforslaget før videre politisk behandling.

 

Med vennlig hilsen

Meinich Arkitekter AS

Are Meinich

Siv. Ark MNAL

 

  1. Kunngjøring og varsel om oppstart

Last ned dokumentet her: LINK TIL DOKUMENT

Category

KUNNGJØRINGER