Hofgaards gate 22

 

Forslagsstiller: Risto Eiendom AS
Adresse: Hofgaards gate 27 m.fl.
Størrelse: ca. 68 boliger fordelt på 3 bygg
Status: Vedtatt

 

Detaljregulering

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for konsentrert boligbebyggelse tilpasset eksisterende kvartalsbebyggelse og bevaringsverdige trehus, med en tidsmessig utforming og bærekraftig utnyttelse. Området planlegges bebygget med tre nye boligblokker rundt et felles uteområde. Tilnærmet all parkering legges under bebyggelsen. Det nye gårdsrommet fører til en mer åpen situasjon mot vest for to av husene med verneverdi. Gaterommet i Engene blir strammet opp med ny bygningsmasse langs fortauet, fremfor dagens mer åpne situasjon.

 

Category

ark, Byutvikling og regulering