Haakon den godes gate 14

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING I OSLO

39/91 Detaljregulering for Haakon den godes gate 14

 

 

I henhold til Plan- og bygningsloven § 12-8 varsles oppstart av detaljregulering for Haakon den godes vei 14, gnr. 39 bnr. 91 i Oslo kommune, bydel Vestre Aker.

 

Forslagsstiller

Forslagsstiller er Gaustadbekken AS

Meinich Arkitekter AS er utførende konsulent for planleggingen.

 

Planområdet

Gjeldende regulering er S-3892 Reguleringsplan for Vinderen, vedtatt 17.04.2002.Planområdet som foreslås regulert er vist på kartutsnittet nedenfor, og planområdet er ca 1,3 daa.

 

Formålet med reguleringsplanen

Formålet med planarbeidet er å omregulere Haakon den godes vei 14 fra bolig/kontor/forretning til bolig/kontor/forretning/tjenesteyting, med en bestemmelse om at det skal være enten bolig/forretning/tjenesteyting eller kontor/forretning/tjenesteyting. Det er også ønske om å endre byggegrensene for å få en høyere utnyttelse, for blant annet å kunne utvide øverste etasje.

 

Merknader til oppstartsvarslingen

Spørsmål og merknader som kan ha betydning for planarbeidet sendes innen 10.06.2019 til:

Meinich Arkitekter AS v/ Siv.ark. Ragnhild Torsteinsrud-Smith, Briskebyvn. 74, 0259 Oslo, tlf. 22542425 eller e-post: rts@nullmeinich.no

 

Videre saksgang:

Etter at meldingsfristen er ute vil selve planforslaget bli utarbeidet for deretter å bli sendt til Oslo kommune for saksbehandling. Etter førstegangsbehandling i kommunen blir planen lagt ut for offentlig ettersyn. Det vil da bli anledning til å komme med merknader og innsigelser mot planforslaget før videre politisk behandling.

Category

KUNNGJØRINGER