Golfstubben & Bjerkebakken

Golfstubben 2-4, 1-3-5-9 og Bjerkebakken 78A-E.

Varsle om oppstart av arbeid med reguleringsplan Golfstubben 2-4, 1-3-5-9 og Bjerkebakken 78A-E.

 

På vegne av forslagstiller Voksen festetomter AS, varsles oppstart med reguleringsplan.

 

Plankonsulent er Meinich Arkitekter AS.

 

Området som reguleres er på ca. 14.600 m2, omfatter gnr/bnr. 27/ 1348, 27/1363, 27/1350, 27/1301, 27/1351, 27/1302, samt deler av 27/242, 27/1287, 27/1299, 27/1300, 27/1332, 27/1345, 27/1347, 27/1349 og 27/2654.

 

Voksen Festetomter AS ønsker å omregulere Golfstubben 2-4. Planområdet er utvidet og Golfstubben 1-3-5-9, Bjerkebakken 78A-E, samt veierareal i Golfstubben er medtatt for å legge til rette for en helhetlig utvikling på begge sider av veien. I dag er arealene bebygget med bolig og garasjer. Formålet bolig videreføres, og eksisterende boligbygg beholdes slik de er, men det tilrettelegges for inntil 12 nye rekkehus fordelt på 3 volum, samt innpassing av parkeringskjeller til erstatning for garasjebyggene. De nye rekkehusene plasseres i hovedsak på arealer brukt til garasjebygg i dag. Det planlegges også en tidsmessig oppgradering av Golfstubben. I den videre planprosessen skal flere forhold utredes; parkering, uteareal, bokvalitet, trafikk, trær med mer.

 

Naboer og grunneiere blir varslet direkte. I tillegg er varsel om oppstart av reguleringsplanarbeider, planinitiativet, referat fra oppstartsmøtet lagt ut på kommunens og forslagstillers hjemmeside

 

www.oslo.kommune.no/saksinnsyn og https://www.meinich.no/kunngjoringer2/

 

Det legge opp til medvirkning i tråd med plan- og bygningslovens bestemmelser. Vi vil vurdere om det er behov for ytterligere medvirknings – og informasjonsmøte i forbindelse med at planforslaget legges ut på offentlig høring.

 

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet sendes til Meinich Arkitekter AS, e-post: oyvind.laegreid@nullmeinich.no eller i brev til Briskebyveien 74, 0259 Oslo, med kopi til Oslo kommune på postmottak@nullpbe.oslo.kommune.no, eller postboks 364, 0102 Oslo. Merk med saksnummer 202205283

 

Frist for innspill er satt til 04.august 2023.

 

Spørsmål kan også rettes til oss på tlf.: 22542400

 

 

FILER:

 

PBEs område og prosessavklaring til oppstartsmøte

PBEs steds- og mulighetsanalyse Golfstubben 2-4

Planavgrensning

 

Category

KUNNGJØRINGER