ELIAS SMITHS VEI 10

 

Tiltakshaver: ENØK CONSULT AS

Adresse: Elias Smiths vei 10, 1337 Sandvika

Størrelse: 12.000 – 13.000 m2 BRA

Status: Oppstart detaljregulering

 

Eiendommen ligger sentralt i Sandvika sentrum i et område avsatt til sentrumsformål. Planforslaget viser høy utnyttelse i tråd med Bærum kommunes Arealstrategi som legger opp til fortetting av boligutbygging i Sandvika, samt å gi sentrumsområdene en variert funksjonssammensetning.

Prosjektet består av en sammenstilling av tre hovedvolumer som i uttrykk og høyde forholder seg til den omliggende strukturen. Underetasjen henvender seg mot Sandvikselva og er planlagt for publikumsrettede formål. Første etasje henvender seg mot gaten og det nye torget, her er det planlagt næringsarealer. Boligene fordeler seg over de tre byggene med uteoppholdsareal på taket av næringsetasjen, takterrasser og inntrukne deler av bygget.

 

Category

ark, Byutvikling og regulering