Bruket 2, Gressvik i Fredrikstad kommune

KUNNGJØRING OM OPPSTART AV DETALJREGULERING –

BRUKET 2, FREDRIKSTAD KOMMUNE

 

Kommunens saksnummer 2020/1733

 

I samsvar med plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av privat detaljregulering for Bruket 2, Gressvik i Fredrikstad kommune.

Forslagstiller: Bruket 2 Utvikling AS. Plankonsulent: Meinich Arkitekter AS

 

Forslagstiller ønsker å omregulere Bruket 2 fra næringsformål til boligformål. De ønsker å tilrettelegge for mellom 32-35 boliger. Planen medfører at isolasjonssone omreguleres til bolig. Tilgrensende veiareal tas med i planavgrensningen. God tilpasning til eksisterende bebyggelse, trafikkforhold og nærmiljøpark vil være sentrale utredningstema. Planforslaget utløser ikke krav om konsekvensutredning, se forskrift om konsekvensutredning § 6 og § 8. Du kan se hele vurderingen i planinitiativet.

 

Du kan se planinitiativet og referat fra oppstartsmøte på kommunens hjemmeside:

https://www.fredrikstad.kommune.no/bruket2

 

Iht. Pbl. § 17-4 varsles det samtidig om at det vil innledes forhandlinger om inngåelse av utbyggingsavtale for planområdet.

 

Det inviteres til åpent digitalt informasjonsmøte om planen onsdag 21. april kl. 18.

Link til informasjonsmøte: Klikk her for å bli med på møtet

 

Merknader/ frist:

Har du spørsmål eller merknader til planarbeidet, kan du sende det til Meinich Arkitekter AS, Briskebyveien 74, 0259 Oslo, eller på e-post: therese.bruun@nullmeinich.no, innen 07.05.2021.

 

21.03.22-Kart-til-varsling1.pdf

20.11.03-Revidert-planinitiativ-1.pdf

Saerutskrift-PU-sak-1921-Behandling-av-planinitiativ-for-detaljregulering-Bruket-2-1.pdf

210121-Godkjent-referat-oppstartsmote-for-detaljregulering-Bruket-2.pdf

21.03.25-Varslingsbrev-til-naboer-gjenboere-myndigheter-og-andre-berorte.pdf

21.04.28-Forelopig-snitt-tilleggsinformasjon2.pdf

Category

KUNNGJØRINGER