BREDTVETVEIEN 2B

Tiltakshaver: Bredtvetveien 2B AS
Adresse: Bredtvetveien 2B
Størrelse: 3228 m² BTA
Status: Rammesøkt

Nytt bygg for kriminalomsorgen. Deres visjon er «straff som endrer», med fokus på verdiene åpenhet, trygghet og nytenkning. Det norske straffegjennomføringssystemet er basert på humanistiske prinsipp og på individuell tilrettelegging for domfelte og innsatte. Hensynet til krav fra samfunnet om vern mot kriminelle handlinger skal balanseres med hensynet til utsiktene den enkelte domfelte har for å vende tilbake til samfunnet som fremtidig lovlydig borger. Dette medfører at Kriminalomsorgen har et økende behov for bygg og eiendommer som er tilrettelagt for åpen soning. Dette nye bygget inneholder totalt 56 små leiligheter, og vil bli et supplement til et eksisterende bygg på tomta. Det nye bygget blir i 3 etasjer med tilhørende underetasje til parkering, treningsrom og hobbyrom.

Category

ark, Byutvikling og regulering, Øvrig