Solbråveien 20-26

Varsle om oppstart av arbeid med en mindre endring av reguleringsplan Vestre Asker skog, GNR.3, BNR.102 m.fl., samt deler av GBNR.2/8 og Del av Vestre Asker skog.

I medhold av Plan- og bygningsloven § 12-8 varsles oppstart av privat detaljregulering for Solbråveien 24-26, gnr. 8 bnr. 337 og deler av gnr. 8 bnr. 18, og gnr. 3 bnr. 102 i Asker kommune. Planarbeidet omfatter en mindre endring av gjeldende regulering.

Forslagstiller er Solbråveien 20 AS og plankonsulent er Meinich Arkitekter AS.

I henhold til Plan- og bygningsloven § 12-8 varsles oppstart av detaljregulering for Solbråveien 24-26; gnr. 8 bnr. 337 og deler av gnr. 8 bnr. 18 og gnr. 3 bnr 102 i Asker kommune. Planarbeidet omfatter en mindre endring av gjeldende plan.
Planområdet er på ca 2,48 daa. Formålet med planarbeidet er å regulere området til kontor/lager. Planområdet er i dag ubebygget, og det planlegges et nytt lagerbygg i to høye etasjer inntil eksisterende kontorbygg i Solbråveien 20-22. Parkering i kjeller under bygget, med innkjøring fra eksisterende kjeller.

Planforslaget omfattes ikke av krav til konsekvens-utredning eller planprogram. Etter Plan- og bygningsloven § 17-4 varsles samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale.

Naboer og grunneiere blir varslet direkte.

Frist for innspill er satt til 25.august 2023.

Spørsmål kan rettes til Meinich Arkitekter på tlf.: 22542400

Category

KUNNGJØRINGER